V této těžké době zdravotnických experimentů, kdy mnozí mají těžké dilema, zda jíst nebo se léčit, dovoluji si nabídnout zdarma alternativu na těchto stránkách. Já zdarma můžu, nejsem vázán Hippokratovou přísahou a lékařskou komorou.

Zpět na "potravinové doplňky"

„OVOSAN“ naděje proti rakovině!?

Orienátlní medicína a zejména prý staří Číňané po staletí přiznávali vaječnému žloutku protinádorový účinek. Vědečtí pracovníci Československé akademie věd zahájili v roce 1982 systematický výzkum nadějné substance se stejnými účinky, kterou izolovali z ischemizovaných (tj. bez přístupu kyslíku) kuřecích embryí. Výsledkem byl československý patent ether-fosfolipidu PNAE se selektivním protinádorovým účinkem. Řečeno velice schematicky a laicky, tento produkt našich vědců se dokáže nahromadit v membránách nádorových buněk, poškodí je a pak i rozbije. Nádorová - rakovinou postižená - buňka se vylije do organismu a tak zanikne. PNAE umožňuje nádorovým buňkám fakticky páchat sebevraždu, zatímco normálních, fyziologicky zdravých buněk si nevšímá. Na počátku výzkumu, o kterém je řeč, byl RNDr. Jindřich Kára, DrSc., doc. ing. Alois Nováček, DrSc., a jejich spolupracovníci. Výsledkem mnohaleté práce je zmíněný československý patent, slibující v boji s rakovinou možná nové, netušené možnosti.

O preparátu Ovosan.

Vědečtí pracovníci Československé akademie věd zahájili od roku 1982 systematický výzkum nadějné substance s protinádorovými účinky získávané z ischemizovaných kuřecích embryí. Výsledkem byl československý patent alkyl-fosfolipidu PNAE se selektivním protinádorovým účinkem. PNAE se stal hlavní účinnou látkou speciálního potravinového přípravku OVOSAN, který od dubna 1999 přichází na trh.

OVOSAN - doplněk stravy, je originálním preparátem, který se vyznačuje schopností účinně pomáhat při léčbě a prevenci nádorových onemocnění, podpůrné léčbě infekčních a autoimunních chorob.

Molekulární mechanismus selektivního protinádorového účinku účinné látky obsažené v přípravku OVOSAN (ether-fosfolipidu PNAE) spočívá na biochemických rozdílech mezi normálními a nádorovými buňkami  v metabolizmu ether-fosfolipidů. V normálních buňkách je přítomen enzym (alkyl-glycerol-monooxygenása), který štěpí ether fosfolipidy a štěpy jsou dále využity pro biosyntézu lipidů a fosfolipidů, které jsou nezbytnou součástí buněčných membrán. V nádorových buňkách tento enzym chybí nebo je téměř inaktivní, což vede ke kumulaci ether-fosfolipidů v membránách nádorových buněk, k jejich poškození a destrukci membrán.
Nádorové buňky odumírají, zatímco buněčné membrány normálních fyziologických buněk zůstávají nedotčené. Dalším pozitivním protinádorovým účinkem je inhibiční účinek PNAE na enzymatickou aktivitu proteinkinasy C, která ovlivňuje schopnost nádorů šířit se.

Na rozdíl od cytostatik, nejsou ether-fosfolipidy pro zdravé buňky toxické a to ani v opakovaných dávkách při dlouhodobém podávání. Naopak, při opakovaných dávkách se využívá toho, že látky dodané do organismu se prakticky ledvinami nevylučují, většina preparátu a jeho přeměněné části (metabolity) zůstávají v organismu, jsou dále  využívány a s každou další látkou se jejich koncentrace v důležitých orgánech, jako játrech, plicích, slezině a mozku, ale především v nádorech, zvyšuje. To umožňuje dosáhnout až takové koncentrace látky, která zlikviduje nádorové buňky, přičemž není narušena funkce normálních orgánů, není narušen imunitní systém, ani krvetvorba.

Přípravek OVOSAN je podáván ve formě želatinových kapslí. Každá kapsle obsahuje 150 mg vaječného extraktu s min. 75 mg vaječných fosfolipidů PNAE, 350 mg jedlého slunečnicového oleje a max. 1 mg cholesterolu. Energetická hodnota jedné želatinové kapsle o obsahu 500 mg je 23 kJ. Ovosan neobsahuje žádné konzervační látky ani syntetická barviva, není návykový a nejsou známy žádné kontraindikace. Je určen pro všechny věkové kategorie s výjimkou dětí do 3 let.

Preventivně doporučená denní dávka je 2 kapsle (1 - 0 - 1) po jídle. Při stavech  vyčerpanosti, nebo závažného oslabení organismu, anebo má-li být OVOSAN použit jako podpůrný léčebný prostředek u závažných onemocnění, lze užívat denně 6 kapslí (2 - 2 - 2) po jídle nebo podle lékařem rozepsaného individuálního dávkování. V tomto případě je důležité zajistit zvýšený příjem tekutin a to v množství 2,5 - 3 litry denně z důvodu lepšího vyplavování toxických látek z organismu.

Přípravek byl schválen Ministerstvem zdravotnictví a hlavním hygienikem České republiky pod č. j. HEM - 350-25.4.01/11472.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. přihr. 81

V Praze dne 14. 5. 2001
Č.j. : HEM-350-25.4.01/11472

 

AREKO, s.r.o.
Dobronická 635
148 00 Praha 4

R O Z H O D N U T Í

Podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. b) bod 5 a odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR

s o u h l a s

s uvedením do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu - doplňku stravy podle § 2 písm. 1 a § 30 vyhlášky č. 23/2001 Sb. s názvem OVOSAN, výrobce AREKO, s.r.o., Praha 4, a to za podmínek, že na obalech určených pro spotřebitele bude uvedeno:

1.      upozornění: "Výrobek není určen pro děti do 3 let"

2.      "dávkování: pro dospělé 1 - 3 kapsle 3 x za den, pro děti od 3 let 1 kapsli 1 - 2 x za den"

O d ů v o d n ě n í

      Na základě žádosti firmy AREKO, s.r.o., Dobronická 635, Praha 4, doručené dne 25.4.2001, posoudilo Ministerstvo zdravotnictví předložený návrh uvedení do oběhu potraviny určené pro zvláštní výživu, označené ve smyslu § 2 písm. 1) a § 30 vyhlášky č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití - jako doplněk stravy k posílení organismu.

      Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace, především dokumentace o složení, podniková norma PN - 14 1178, doporučení odborného pracoviště ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze 10, ze dne 27. 3. 2001, prohlášení výrobce želatiny o její zdravotní nezávadnosti, laboratorní posudky a stanovisko Státního zdravotního ústavu v Praze zn. CZŽP 16-902/O1 EX 111158 ze dne 5. 4. 2001 prokazuje, že za předpokladu splnění podmínek ve výroku uvedených, je návrh v souladu s požadavky ochrany veřejného zdraví, bylo možno jej podmíněně schválit. Zdravotní nezávadnost byla posuzována i s ohledem na způsob použití a nezbytná zdravotní upozornění. Žadatel proto na obalu pro spotřebitele vyznačí, kromě údajů stanovených v obecně závazných právních předpisech, i údaje stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí, nebot' bez splnění těchto podmínek by potraviny nemohly být považovány za zdravotně nezávadné.

      Předmětem rozhodnutí nebylo posouzení účinnosti výrobku, protože Ministerstvu zdravotnictví ji nepřísluší posuzovat.

      Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Ministerstvu zdravotnictví, a to do 15 dnů ode dne doručení, podáním učiněným hlavnímu hygienikovi ČR.

 

 

 

podpis.jpg (10220 bytes)

 

 

Indikace:


Bylo prokázáno, že přírodní ether-fosfolipidy PNAE mají velmi selektivní a významný ochranný účinek (zvyšují permeabilitu, propustnost, pouze buněčných membrán nádorových buněk, které ničí, ale buněčné membrány normálních, fyziologických buněk ponechávají nedotčené) a jsou netoxické pro normální fyziologické buňky.

Přípravek OVOSAN je suspenzí specifických vaječných fosfolipidů PNAE s účinkem posílení přirozených obranných schopností organismu. Výsledkem je snížení frekvence jak onemocnění typu nachlazení či chřipek, tak i zmírnění průběhu závažných degenerativních chorob, při pochopitelně výrazně pozitivním preventivním účinku. Příznivě ovlivňuje stavy psychické i fyzické vyčerpanosti, zlepšuje regeneraci. Je v této formě nezastupitelný v ochraně zdravých, nepoškozených buněk těla a při harmonizaci energetické bilance organismu.

Kontraindikace:

Kontraindikace nejsou známy, OVOSAN neobsahuje konzervační látky ani syntetická barviva, rovněž není návykový. Dlouhodobým sledováním byla prokázána jeho netoxičnost pro zdravé buňky organismu.

Upozornění:
Přípravek není určen pro děti do 3 let. Ukládejte mimo dosah dětí.

Složení:

Účinnou složkou OVOSANu jsou specifické vaječné fosfolipidy PNAE.
1 kapsle obsahuje:

  • 150 mg vaječného extraktu
  • 350 mg jedlého slunečnicového oleje
  • max. 1 mg cholesterolu

Energetická hodnota 1 želatinové kapsle o obsahu 500 mg je 23 kj (6 kcal).

Balení:

30 kapslí o obsahu 500 mg ve 3 blistrech po 10 kapslích v jedné krabičce.
90 kapslí o obsahu 500 mg v 6 blistrech po 15 kapslích v jedné krabičce.

Skladování:
Uchovejte v suchu při teplotě do 25 st. C.

Doporučená schémata dávkování:  

 

1. Preventivní dávkování na podporu imunitního systému (infekce, alergie, únavový syndrom)

 

1. - 6. týden

1 - 0 - 1

Celkem minimálně 90 kapslí.

 


 

2. Preventivní dávkování při genetické dispozici nádorových onemocnění

(pozitivní rodinná anamnéza) při dlouhodobém vystavení stresu, při snížené činnosti imunitního systému, při chronických degenerativních onemocněních, virových a bakteriálních chorobách (např. mononukleóza), použití jako podpůrného prostředku po úspěšném protinádorov

ém léčení, při hormonální terapii žen.

Týden č.

Dávka

Počet kapslí

1.týden

1 - 0 - 1

14

2.týden

1 - 2 - 1

28

3.týden

2 - 2 - 2

42

4.týden

2 - 2 - 2

42

5.týden

1 - 2 - 1

24

6.týden

1 - 0 - 1

14

7.týden

1 - 0 - 1

14

 


Celkem minimálně 180 kapslí.

 

3. Orientační dávkování OVOSANu jako podpůrného prostředku při nádorových onemocněních

Týden č.

Dávka

Počet kapslí

1.týden

1 - 1 - 1

21

2.týden

2 - 2 - 2

42

3.týden

2 - 2 - 2

42

4.týden

2 - 2 - 2

42

5.týden

2 - 2 - 2

42

6.týden

2 - 2 - 2

42

7.týden

2 - 2 - 2

42

8.týden

1 - 1 - 1

21

9.týden

1 - 0 - 1

14

 


Celkem minimálně 300 kapslí.

V těchto případech je dávkování OVOSANU zcela individuální, nejlépe po konzultaci s příslušným odborným lékařem

Ovosan je k dostání v balení po 30ti a 90ti kapslích.

 

 

Při konzumaci OVOSANu je nutné zvýšit příjem tekutin na cca 2,5 - 3 litry denně. Vhodné je podávání OVOSANu i při klasické protinádorové léčbě (operace, cytostatika, záření), kdy se zvyšuje terapeutický efekt a snižují se negativní vedlejší účinky.

 

 

Ovosan si můžete objednat například ZDE.

16.08.08 17:36
jan1212
Má zimní verze

Má zimní verze

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (17699 | 36%)
Ne (15544 | 32%)
KNIHCENTRUM.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one